Instruktorzy

Pani Kredka - Agnieszka Górska 
pedagog-terapeuta, trener warsztatów plastycznych i edukacji emocjonalnej. Wraliwa obserwatorka wiata, ludzi i zdarze.

pani kredka

W czasie drogi edukacyjnej i zawodowej… Ukoczyam studia pedagogiczne (pedagogika opiekuczo - wychowawcza) i studia podyplomowe z zakresu terapii i wspomagania dzieci z problemami rozwojowymi na UW oraz Studium dla Pracowników Sub Spoecznych. Swoj pasj rozwijam uczestniczc w licznych warsztatach samorozwojowych oraz warsztatach rkodziea. Prowadz warsztaty plastyczne w Pracowni, w szkoach, w przedszkolach, a take warsztaty dla nauczycieli i wychowawców, oraz warsztaty twórcze dla kobiet. Wspópracuj z Centrum Kreatywnoci Dziecicej „Aureliuszowo” (projekty plastyczne), Ma Filmówk (przygody z tworzeniem scenografii i charakteryzacj do przedstawie), Instytutem Doskonalenia Kadr Pedagogicznych EDUKACJA (kusy i studia pedagogiczne, kursy dla wychowawców kolonijnych) i oddziaami PSAiP KLANZA (warsztaty dla nauczycieli). Jestem autork ksiek kucharskich dla dzieci z serii "Dzieci gotuj.

Prywatnie… Mam dwie dorose ju córki. Wiem czym jest rado ycia. Chwytam zachannie wszystkie chwile i kolekcjonuj. Ucz si na bdach, ucz si z ksiek, ucz si od innych, podgldam mistrzów, pytam, poszukuj. Ucz si te od dzieci, zarówno od tych, z którymi pracuj, jak i od wasnych. Sucham dzieci ze skupieniem i uwag, zatrzymuj si. Potrafi by z dziemi, uczestniczy w ich radoci i sama by jak dziecko.

piewam, tacz. Duo czytam. Sucham jazzu. Nie jem misa. Kolekcjonuj wspomnienia, pisz maile i pamitniki.

W pracy twórczej z dziemi wykorzystuj dowiadczenie matki i wychowawcy oraz wiedz i umiejtnoci zdobyte przez ponad dwadziecia lat pracy z dziemi. Dbam o to, by tworzy przyjazn przestrze, w której bd dziay si dobre i wane rzeczy.

W KREDCE: Prowadz PRACOWNI EKSPERYMENTALNE, MIGOTNIK oraz WARSZTATY TWÓRCZE dla nauczycieli i kobiet. Czuwam nad tym, co dzieje si w pracowni, wspótworz programy zaj, scenariusze urodzin i happeningó


Marzena Jaworska 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, reedukator i pedagog terapeuta, mama 9-letniej Mai, ona ma.

 

Wiele lat temu spakowaam w walizk "cae swoje ycie" i przyjechaam do Warszawy, oczywicie za mioci. A skd? Ze lska, a dokadniej z Chorzowa.
Ukoczyam Kolegium Nauczycielskie (specjalno: wychowanie przedszkolne z muzyk), studia magisterskie na Uniwersytecie lskim na kierunku pedagogika wczesnoszkolna, Podyplomowe Studia Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Podyplomowe z Zarzdzania Owiat.

Pracuj w przedszkolu w oddziale integracyjnym.

Jestem wielk szczciar, poniewa wykonuj prac, która daje mi ogromn satysfakcj i zadowolenie. Moi wychowankowie daj mi energi, któr staram si oddawa im z podwojon si. Zamieniam j na chci, kreatywno, wyobrani, odrobin szalestwa....

Jaka jestem? Oto jest pytanie?!

Dokadnie taka, jak pan Wilhelm (dla wtajemniczonych). Jestem osob dwojak: smutno-mieszn, wesoo-powan, gorzko-sodk i dostojnie-szalon. Raz bywam taka, a raz taka. A wszystkiemu winne s "nogi" - jedn mam dziecic, a drug doros ....

...Wiosn, biegam boso po trawie, leniuchuj z córk na hamaku, wypatrujc
w chmurach magicznych obrazów, zachwycam si polnymi makami, biegam
z aparatem, zatrzymujc najwspanialsze chwile mojej rodziny, speniam si jako amator - dekorator wntrz i architekt krajobrazu...

...Latem, wyruszam z rodzink w wiat, api promienie soca, spdzam mio czas z dobrymi, starymi przyjaciómi, zachwycam si zocistymi sonecznikami, aduj akumulatory na cay rok...

...W szarobure jesienne wieczory sucham nastrojowej muzyki, zwijam si
w kbek (niczym mój kot) na kanapie z wielkim kubasem zielonej herbaty
i czekam na pierwszy patek niegu...

...Zim, marzn, "szusuj" na nartach, z niecierpliwoci czekam na pierwsze oznaki wiosny...

Jestem nauczycielem stale poszukujcym nowych, ciekawych metod pracy
z dziemi, ustawicznie doskonal si na rónorodnych kursach, szkoleniach. Zdobyte dowiadczenia znajduj odzwierciedlenie w mojej codziennej pracy
z wychowankami.
Uczestniczyam m.in. na warsztatach muzyczno-ruchowych na podstawie metody aktywnego suchania muzyki wedug Batii Strauss, szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi, nadpobudliwoci psychoruchow, zaburzeniami sensorycznymi u dzieci z Autyzmem, warsztatach plastycznych i teatralnych. Jestem animatorem sztuki origami. W przedszkolu, wspólnie z koleank, prowadz cykl zaj dla rodziców z dziemi, wykorzystujc Metod Ruchu Rozwijajcego Weroniki Sherborne.

W KREDCE prowadz zajcia dla maluszków HULA HOP, warsztaty dla nauczycieli, jed na plenery

 

 

Anna Gajda 
pedagog-terapeuta

zdjecie AniG

Ukoczyam picioletnie studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego - kierunek pedagogika opiekuczo wychowawcza, podyplomowe Studium Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi oraz Studium Podyplomowego Edukacji Pocztkowej i Reedukacji. 

Praca z dziemi daje mi rado i mobilizuje mnie do pracy nad sob, do doskonalenia swoich umiejtnoci, do cigego poszukiwania. Uwielbiam poddawa si spontanicznej radoci dzieci, ich ufnoci i beztrosce, obserwowa jak tworz i jak rozwijaj skrzyda fantazji budujc wiar w niemoliwe.

Obecnie pracuj przedszkolu integracyjnym, prowadz indywidualn terapi pedagogiczn dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jestem nauczycielem wspomagajcym.

Interesuje mnie wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk spoecznych. W chwilach wolnych od dziecicych spraw zgbiam tajniki gastronomicznej obsugi goci, aranuj przyjcia i imprezy okolicznociowe. Czasem nawet mona mnie spotka w stroju kelnerki. Lubi czyta, poznawa nowych ludzi i gotowa. W weekendy, z dala od miasta, chucham i dmucham na sad owocowy i pielgnuj kwiaty w niewielkim ogródku.

Jestem pracowita, zdyscyplinowana, tolerancyjna i cierpliwa. Jestem otwarta na potrzeby i problemy innych, atwo nawizuj kontakty.

W  KREDCE prowadz urodziny, szalej twórczo w roli wychowawcy na plenerach artystycznych i od czasu do czasu wkraczam na zajcia plastyczne. 

Ale przede wszystkim, od lat przyjani si z Kredk :)


Natalia Górska
studentka psychologii, animatorka zaj, instruktor warsztatów plastycznych, wnikliwa obserwatorka dziecicego wiata

Jestem fank i jednym z pierwszych instruktorów Pracowni Kredka.Byam w niej od samego pocztku jej istnienia – najpierw z mam za rk, póniej jako pomocnik, wreszcie jako animator i instruktor zaj. Moje dowiadczenie to kilka lat kredkowych aktywnoci, wolontariat na wioskach Bullerbyn i w Domu Dziecka w Józefowie oraz wieloletnia praca z zastpem harcerskim. Z kadym rokiem wzbogacam je o nowe metody i techniki pracy twórczej. Czerpi z dowiadczenia osób, które spotykam w pracy i poza ni, licznych warsztatów i szkole rkodzielniczych oraz studiów psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Mój dom jest wielk fabryk rkodziea: nieustannie co szyj, przerabiam, przemalowuj. W pracy zaraam dzieci pasj, ucz je tego, co sama uwielbiam robi: tworzy, wytwarza i przetwarza. Staram si otwiera dziecice gowy, uczy je, jak kreatywnie patrze na rzeczywisto, jak zamienia zwyke przedmioty w arcydziea , jak zmienia siebie.
Mam gitar, gow pen piosenek i plsów, dusz trapera, a w sercu wielk mio do gór. Moim ulubionym elementem pracy z dziemi s letnie Plenery, na których cofam si w czasie i razem z dziemi biegam boso po trawie, tarzam si w bocie i wygupiam.

Uwielbiam literatur dziecic. Zbieram i zapisuj historie wymylane przez dzieci i mae mdroci wypowiadane przez nie przypadkiem.

W Kredce prowadz zajcia artystyczne: Fabryk Zabawek i Sztuka Puka, oraz Migotnik. Mona mnie równie spotka na urodzinach, wydarzeniach i Plenerach.


Agnieszka Chejak
pedagog, instruktorka taca, wraliwa opiekunka najmodszych


Moj pasj od najmodszych lat by, jest i bdzie taniec! W wieku 9lat zaczam uczszcza do studium baletowego na zajcia baletu i akrobatyki. Rok póniej dostaam si do Szkoy Baletowej im. R. Turczynowicza w Warszawie, gdzie doskonaliam swoje umiejtnoci z rónych technik tanecznych:

  • Taniec klasyczny (balet),
  • Taniec wspóczesny,
  • Taniec ludowy i charakterystyczny,
  • Taniec historyczn

Praktyk zdobyam taczc na deskach Teatru Wielkiego w operze dla dzieci pt. “Pan Marimba”, w której zataczyam gówn rol w wieku 13lat oraz w baletach min:

  • Dziadek do Orzechów
  • Don Giovani
  • pica Królewna

Po dziewiciu latach w kocu speniam swoje marzenie tym samym zdobywajc zawód -Tancerz sceniczny.
Obecnie jestem tancerka Zespou Pieni i Taca Uniwersytetu Warszawskiego Warszawianka.
Studiuj pedagogik wczesnoszkoln i przedszkoln w Wyszej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefówie pogbiajc swoj wiedz na temat pracy z dziemi.
Zajcia z przedszkolakami prowadz od wrzenia 2008 roku. Jestem jedn z tych osób, której praca sprawia mnóstwo satysfakcji, radoci i przyjemnoci. Chtnie organizuj pokazy taneczne, a widzc rezultaty mojej pracy mobilizuje mnie to do kolejnych dziaa.

To o zawodzie, a teraz par sów o sobie.
“W etymologii ludowej imi Agnieszka czona z aciskim agnus (baranek). Osoba o tym imieniu charakteryzuje wraliwo i spokój, oraz poczucie odpowiedzialnoci. W yciu kieruje si wzniosymi ideaami. Cechuje J odwaga i niezaleno w dziaaniu, dlatego bywa dobr nauczycielk. Dziewczyna o tym imieniu jest bezstronna i rezolutna. Posiada silny charakter, ale nie narzuca si innym, robic swoje bez zbdnego haasu.


Agnieszka Zawadzka
studentka psychologii, animatorka zaj i instruktor warsztatów dla nauczycieli

Studiuj psychologi. Zajmuj si uczniami trudnymi w szkole integracyjnej. Prowadz zajcia plastyczne i konstruktorskie. 

Moim konikiem s
 warsztaty lepienia z modeliny. Prowadz je w Pracowni (dla dziewczynek) i w PSPiA Klanza (szkolenia dla nauczycieli).

Praca z dziemi jest moj pasj. D do tego, by poprzez prac twórcz z dziemi dawa im si i poczucie, sprawczoci. Ucz je, e ksztat zdarze zaley od nich. Interesuj si biologicznymi mechanizmami zachowania i etologi

Szyj, lepi, maluj, poszukuj inspiracji wszdzie i we wszystkim. Pisz bajki dla dzieci, uwielbiam maliny i zegarki na acuszkach.

W KREDCE prowadz zajcia konstruktorskie dla chopców, warsztaty twórcze dla kobiet. Tworz biuteri z dziewczynkami, animuj urodziny, heppeningi i due imprezy dla firm.


Agnieszka Kuryo
inynier mechatroniki, wraliwa i troskliwa pasjonatka pracy z dziemi
Agnieszka Kuryo

Na pierwszy rzut oka wydaje si, e nie pasuj do Kredkowego grona. Studentka politechniki, wieo upieczony inynier mechatroniki. Co mnie jednak cignie do dzieci, dobrze czuj si w ich towarzystwie. Kontakt z nimi zaczynaam od korepetycji. Praca w Kredce jest dla mnie odskoczni od codziennoci, kolorowym przerywnikiem od poukadanego wiata programowania, liczenia i dobierania parametrów.

Ukoczyam kurs wychowawcy wypoczynku i kurs Mobilnej Rekreacji Muzycznej.

W KREDCE zaczynaam jako wolontariuszka na plenerach letnich. Teraz jed na plenery jako wychowawca. Czasami uczestnicz w rónych wydarzeniach, jak dzie dziecka, ogrody Józefowa, pikniki czy witeczne nocowanie.

Jestem osob konkretn i dokadn. Mam jednak co z marzycielki. Wci zachwyca mnie pikno przyrody,uwielbiam chon wszystkimi zmysami. Uwielbiam podróe i uwiecznianie na zdjciach pikno wiata. Chtnie czytam i piewam.

 

Dominika BorowieckaDominika Borowiecka
studentka pedagogiki specjalnej, animatorka zaj, doskonay, uwany towarzysz dziecicych przygód

Od zawsze miaam duo wspólnego z dziemi. Ju w domu wyrabiaam peny etat opiekunki zajmujc si dwiema modszymi siostrami. Zawsze byo przy nich duo roboty, ale nie pamitam eby kiedykolwiek mnie to nuyo.
Uksztatowaa mnie rodzina i harcerstwo.  W rodowisku harcerskim dziaaam ponad 7 lat, poczwszy od bycia umiechnitym uczestnikiem obozów zuchowych koczc na organizowaniu obozów jako kadra. Dziki harcerstwu nabraam wiele wprawy w pracy z dzieciakami i przy organizacji zaj. To przychodzio samo z siebie, nie mylaam wtedy o zdobywaniu dowiadczenia - to bya  frajda w ramach wolnego czasu.
Jestem ciepa, cierpliwa, agodna i  bardzo dobrze dogaduj si z maymi i wikszymi. Jestem wesoa, otwarta i kreatywna. Lubi aktywnie spdza czas wraz z moimi przyjaciómi i modszym rodzestwem. Uwielbiam piewa i sucha dobrej muzyki. Zawsze robi to do czego si zobowi. Mona na mnie polega w 100%.
Ukoczyam kurs wychowawców wypoczynku, kierowników wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych oraz kurs pierwszej pomocy jako ratownik  ZHP.

W KREDCE animuj urodziny i due imprezy dla dzieci, wyjedam na planery jako wychowawca.

Katarzyna KowalczykKatarzyna Kowalczyk
Instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta, animatorka zaj dla dzieci, bystry obserwator ludzi i zdarze

Moj pasj s konie. Od wielu lat cz moje zamiowanie do czworonogów z prac. Ucz jazdy konnej i prowadz terapi. 
Do Pracowni przyprowadzia mnie moja córka Ania :-)
 
Na pocztku uczestniczyam w dziaaniach Pracowni jako wolontariusz, potem podjam si prowadzenia staych zaj. Poszukujc inspiracji do mdrego, kreatywnego spdzania czasu rozmiowaam si w pracy twórczej z dziemi. 
Lubi spdza czas z córk, czyta, gotowa i eksperymentowa gotujc, tworzy, duba, szuka, poznawa. Lubi pracowa w ogródku, wdrowa, buja si w hamaku.

Ukoczyam kurs wychowawców wypoczynku, kierowników wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych oraz warsztat " Fabryka rzeczy piknych. Rkodzieo w pracy twórczej z dzieckiem".
 
W KREDCE: szyj z maymi i duymi, prowadz zajcia w szkoach i przedszkolach, animuj urodziny, wyjedam jako wychowawca na plenery. Wspieram Kredk organizacyjnie i duchowo :-)


Weronika  Pocka
Pedagog specjalny, supermenka, animatorka od zada spejalnych Weronika Pocka

Ukoczyam Akademi Pedagogiki Specjalnej (surdopedagogik), Edukacj Wczesnoszkoln dzieci w wieku 3- 9 lat i reedukacj oraz wiele kursów doskonalcych maj prac.

Pracuj w przedszkolu integracyjnym. Los tak sprawi, e dowiadczenie zdobyte w pracy wykorzystuj te w domu, poniewa jestem mam wspaniaego Adasia, który ma autyzm.

Uwielbiam swoj prac i nie wyobraam sobie innej. Moi wychowankowie inspiruj mnie do eksplorowania przerónych form i metod pracy oraz do poszukiwania w sobie dziecka.

W codziennej pracy wykorzystuj takie metody jak: metoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki Sherborne, metoda aktywnego suchania muzyki powanej wg Bastii Strauss, muzykoterapi.

Staram si rozwija w dzieciach kreatywno i dusz artystyczn  poprzez dziaania muzyczne, teatralne oraz plastyczne.

Lubi czyta, filcowa i tworzy biuteri.

Jestem... zdyscyplinowana, uporzdkowana, pracowita, tolerancyjna, cierpliwa i ciepa. Jestem otwarta na pomysy, potrzeby i problemy innych osób.

Do Kredkowych dziaa wcigna mnie Ania :-)

W KREDCE animuj urodziny (naszym konikiem s DINOZAURY), imprezy okolicznociowe dla firm. Wczam si w organizacj pikników i dziaa spoecznych. Pracuj te jako wychowawca w czasie letnich i zimowych warsztatów stacjonarnych w Pracowni.


Magdalena Rajska (Pani Nutka) 
Instruktor muzyczny, wielka optymistka i pasjonatka pracy z dziemi

nutka

Z dziemi i modzie w ramach zaj muzycznych i artystycznych pracuje ju ponad dziesi lat. Dziki wiedzy nabytej w szkoach i ogniskach muzycznych z radoci i satysfakcj prowadz zajcia z szeroko pojtego piewu, rytmiki, nauki gry na gitarze klasycznej, gry aktorskiej.

Kieruj si zasad, e cik prac nad wasnym talentem warto zamieni na wietn zabaw aby z doskonalenia siebie czerpa przede wszystkim rado.

Praca z dziemi cho jest wyzwaniem i do atwych nie naley daje mi poczucie bycia potrzebnym, cigej pracy nad sob i pokonywania swoich saboci. W chwilach zwtpienia jeden may umiech sprawia, e staram si jeszcze bardziej. Dobre sowo i "przytulas" jest lekiem na wszystko.

Prywatnie… prawie narzeczona :-) Jestem zwizana rodzinnie jak i zawodowo z podwarszawsk gmin Nieport. Pozostaje czynnym instruktorem ZHP.

W KREDCE: prowadz warsztaty Mini Musical oraz nauk gry na gitarze klasycznej

 


Magorzata KalickaMalgorzataKalicka
Pedagog, rodzic, jak równie studentka, optymistka z wielkim apetytem na wszystko co nowe

Kilka lat temu ukoczyam pedagogik opiekuczo-wychowawcz. Podczas studiów, jak i po ich zakoczeniu, pracowaam w przedszkolu jako nauczyciel. Praca i praktyka bardzo mocno utwierdziy mnie o susznoci wykonywanego zawodu. Nadal ucz si, poszukuj i jestem ciekawa nowych dowiadcze.

W pracy zawsze najbardziej ceni sobie rozwój dziecka poprzez aktywno artystyczn, czyli prace plastyczne (uwielbiam malowanie farbami), przygotowywanie przedstawie, piosenek, a take zajcia gimnastyczne (Metoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki Sherborne – uwaam, e w codziennym zetkniciu jest rewelacyjna!)

Prywatnie jestem mam 9-letniej Hani oraz 3-letniego Jasia – oboje potrafi pokona mnie swoim potokiem wypowiadanych sów lub sentencj skrótu mylowego, ale „walczymy” wspólnie z mem, próbujc zachowa ciepo domowego ogniska, zaszczepia w nich wartoci moralnie najwaniejsze.

Powoli zgbiam tajniki szydekowania oraz wicz z nasz suni, Lun,  obedience – psi sport polegajcy na tworzeniu wyjtkowej, pozytywnej wizi przewodnika z psem, która owocuje bezcenn chci wspópracy.

Jestem dokadna, zadaniowa, uporzdkowana. Lubi mie wszystko zaplanowane, a jeszcze bardziej lubi gdy z posypanych nagle planów, spontanicznie wychodzi co ekstra :)

W KREDCE: prowadz Kolorowe Dzieciaki i Mae Stópki, a wic - do zobaczenia…


Paulina Luka Cysak (Madame Lusi Papillon)

Jestem pedagogiem z wyboru i zamiowania, od kilku lat pracuj jako nauczyciel w wietlicy szkolnej i instruktor koa plastycznego, ponadto jestem animatorem imprez dziecicych, czonkini Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz samoukiem – rkodzielnikiem.

Z dziemi pracuj od 2002 roku. Ukoczyam pedagogik resocjalizacyjn i opiekuczo-wychowawcz. Od kilku lat jestem animatorem w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA. Ukoczyam mnóstwo szkole i warsztatów dla nauczycieli. Wszystko czego si nauczyam, pielgnuj i rozwijam z najwysz starannoci.

Kiedy przekraczam próg sali, w której czeka na mnie grupa dzieci zanurzam si w jej wiat i staj jego integraln czci. wiat dziecka to wiat nieograniczonych moliwoci. Lubi ten wiat, staram si go ubogaca, uczy si i by inspiracj…

Cierpi na nadpobudliwo rk i cigle musz co robi. Tworz biuteri technik haftu koralikowego, szyj, maluj na drewnie, tworz przedmioty, które upikszaj wntrza. Moj wielk mioci jest cienkopis, bez którego nie ruszam si z domu. Ponadto pisz poezj i proz poetyck; kocham muzyk, piewam aczkolwiek amatorsko i drczc ssiadów… Uwielbiam robi zdjcia. Pieczenie ciastek i robienie wymylnych przetworów to od niedawna moja nowa - kulinarna pasja, któr rozwijam w zawrotnym tempie. Chtnie si ni dziel! Ponad wszystko uwielbiam spdza czas z ludmi, wspólnie si mia i milcze, mówi i sucha.

Nie mog y bez ksiek, kawy, kwiatów, kolorów jesieni, i czekolady. Lubi kiedy otaczaj mnie pikne przedmioty, mam totalnego fioa na punkcie staroci i bibelotów. Jestem sta bywalczyni rynków antyków, pchlich targów, kiermaszów i jarmarków. Posiadam wci rosnc kolekcj starych sztuców dziecicych z motywami bajkowymi i baniowymi.

 

Co jeszcze? Pasja, pasja tworzenia!

W kredce: prowadz warsztaty plastyczne Cienka Kreska

 


Agata Wojciechowska
Pedagog - terapeuta, wychowawca o niezwykej intuicji

Skoczyam pedagogik wczesnoszkoln i przedszkoln na UWM w Olsztynie oraz Studia Podyplomowe z Terapii Zaburze Czytania i Pisania na Uniwersytecie Gdaskim. Pierwsze studia skoczyam z przekonania i podszeptu serca, drugie z pasji do pomagania.

Prowadz zajcia pt. „Przyjaciele Zippiego”, oraz zajcia integracyjne dla pierwszaków z rodzicami w mojej szkole, na których wykorzystuj metod Ruchu Rozwijajcego W. Shernborne

Poza tym jestem gorcym sympatykiem KLANZY – std znam Pani Kredk :-)

Na co dzie jestem „szkoln mam” 22 fantastycznych dzieciaków w jednej z warszawskich podstawówek. Jestem pasjonatk czytania, dziecicej matematyki i gier matemtycznych, przyrody, piewania i gry na gitarze. To odrobina tego, czym zaraam „swoje” dzieciaki. Jednoczenie pokazuj, jak wietnie i z pomysem, mona bawi si i by ze sob. Cign swoje „szkolne dzieci” do maych kin, które maj niesamowity klimat, teatrów, muzeów oraz na wycieczki rowerowe.

Ja wychowuje ich - pokazuje im wiat, ucz wraliwoci na innych oraz dystansu do siebie. To wszystko okraszam szczypt szalestwa. One ucz mnie spontanicznoci, otwartoci i entuzjazmu. Przez to, e jestemy ze sob, tworzymy zgran grup, która si wspiera, gdy jest trudno, ale te potrafi cieszy si z sukcesów innych.

Prywatnie mam dusz góralki. Lubi piewa, chodzi latem po górach, jedzi na nartach zim.
Jestem poszukiwaczem – szperaczem ciekawej i mdrej literatury dla dzieci.
Uwielbiam soce, umiecha si i zajada truskawki, jazd na rowerze, badmintona, siatkówk oraz jestem fank ekologii. Uwielbiam te roliny doniczkowe, cho nie wszystkie lubi mnie. Swoje serce oddaam nietuzinkowemu czowiekowi z pasj do tworzenia, ulepszania i niesamowitego suchania innych ludzi.

W KREDCE: jestem wychowawc na plenerach oraz prowadz Migotnik.


Maciej ukowski
pasjonat gry na bbnach i djembe 

Na perkusyjnych instrumentach gram od 9 lat, a na djembe od siedmiu. Uczyem si gry od wielu nauczycieli zarówno z Polski (Kuba Pogorzelski, Wojtek Pczek, Kuba Lichwa) jak i Afryki (Adama Drame, Mohamed Gaspard Conde,Mohamed Camara).

Wspótworz zespó bbniarski Nomadzi, z którym gramy rytmy z Czarnego Ldu. 
Od dwóch lat prowadz regularne warsztaty gry na bbnach w Warszawie.

Gra na bbnach jest moj pasj. Otworzya mnie równie na inne kultury. W 2014 roku wybraem si w podró do Gwinei w Afryce Zachodniej. Tam uczyem si tradycyjnych rytmów i uczestniczyem w muzycznych imprezach, grajc i suchajc muzyki djembe u jej róde. 


Katarzyna Kieb
Studentka psychologii, animatorka zaj dla dzieci, wychowawca pracujcy z wielkim wyczuciem i szacunkiem dla wszystkiego co niesie ze sob SPOTKANIE

Jestem przede wszystkim poszukiwaczem. Nowych wrae, kontaktów, a czasem nawet innych wiatów. Cechuje mnie upierdliwe zbieranie wszystkiego, co przedstawia dla mnie warto emocjonaln np. uwielbiam zapisywa znalezione w ksikach cytaty, kolekcjonowa pocztówki i stare zeszyty szkolne. Ale najbardziej lubi poszukiwa  i zbiera nowe dowiadczenia. Dlatego uwielbiam prac z dziemi, bo kada chwila spdzona z nimi uczy mnie czego nowego. O nich i o mnie samej.

Psychologia, któr studiuj, jest moj wielk pasj. Wedug mnie nie ma nic ciekawszego
na wiecie ni drugi czowiek, jego zachowania i emocje.

W wolnym czasie uwielbiam zanurzy si w fotelu i czyta cay dzie lub spacerowa z psem po lasie.

Jako jedyna z kredkowego grona jestem absolutnym beztalenciem plastycznym. Za to mam przepastn wyobrani, zapa do dziaania i dobry kontakt z dzieciakam. 

Kiedy pracuj, to ca uwag skupiam na dzieciach, dajc im ciepo i przekonanie, e s naprawd wane. Obecno dzieci pozwala mi na odrobin szalestwa, usprawiedliwia ch do wygupów, wyzwala energi do dziaania  i pozwala na chwil zapomnie o dorosych sprawach. 
Cigle si ucz, czuj, e jeszcze wiele przede mn i niezmiernie mnie to cieszy.

W Kredce spotkaam inspirujcych ludzi, których zapa do pracy jest zaraliwy i których wewntrzne ciepo rozgrzewa t pracowni. Bardzo ceni sobie kontakty nie tylko z dziemi i ich rodzicami, ale te z innymi kredkowymi "ciociami".
W KREDCE: Jestem animatorem zaj i wielk fank letnich plenerów.


Karolina Barto
Studentka filologii angielskiej, animatorka zaj dla dzieci


Basia ochowska
Studentka historii (spacjalizacja nauczycielska), komendantka szczepu i druynowa gromady zuchowej w ZHP, dynamiczna i pomysowa aniatorka zaj w Kredce

Z dziemi pracuj od 2008 roku, kiedy jako kadra znalazam si w gromadzie zuchowej. Od samego pocztku bya to dla mnie niesamowita przygoda, ale te wielka szkoa. Wszystkiego nauczyam si w tzw. praktyce. Praca z dziemi na tyle mnie zafascynowaa, e zapragnam usystematyzowa wiedz i szuka inspiracji - zaczam bra udzia w kursach metodycznych oraz warsztatach o pracy z dzieciakami.

Uwaam, e praca z dziemi jest czym niesamowitym. Daje si, inspiracj i energi do dziaania. Rado dzieci po udanych zajciach jest dla mnie najwiksz nagrod.

Jestem otwarta, cierpliwa, pomysowa i staram si wykonywa wszystko najlepiej jak potrafi. Lubi poznawa i odkrywa nowe rzeczy.
Uwielbiam histori, jazd konn, wyprawy po górach, ksiki, gr na gitarze i bieganie (kiedy zostan maratoczykiem). 

Ukoczyam kurs wychowawców kolonijnych, kurs metodyczny ZHP (dla dzieci 6-9lat) oraz kurs liderów grup modzieowych. 

W KREDCE: prowadz urodziny, animuj róne wydarzenia oraz wyjedam jako wychowawca na plenery.  

 

Anna Dbrowska
pedagog - terapeuta 

Ukoczyam Akademi Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika niepenosprawnych intelektualnie (magisterskie). Podyplomowe Studia Zintegrowanej Wczesnej Edukacji na Uniwersytecie Warmisko- Mazurskim w Olsztynie. Terapi zajciow w Sztumie.

Od ponad 10 lat pracuj w Przedszkolu.
Twórczoci artystyczn jestem zafascynowana od momentu ukoczenia terapii zajciowej. Od tamtej pory jestem w drodze.

Moj pasj jest rozwój osobisty. Uczszczam na liczne warsztaty samorozwojowe oraz warsztaty artystyczne.

Pasjonuje mnie wszystko co wie si z szeroko rozumian sztuk (muzyka, plastyka, teatr, fotografia, taniec).

Mam szczcie, bo praca daje mi satysfakcj i zadowolenie oraz energi do dalszego dziaania.

Staram si rozwija w dzieciach kreatywno i dusz artystyczn poprzez dziaanie muzyczne, plastyczne, taneczne.

Prywatnie lubi otoczenie przyrody, jazd na rowerze, basen, dobr ksik, psychologi i wspomnian sztuk. Uwielbiam towarzystwo ma i znajomych, ale lubi te poby sam na sam. I wana jest dla mnie w tym wszystkim równowaga.

W KREDCE: prowadz warsztaty Klasyka dla smyka, sTWÓR artystyczny oraz twórcze spotkania rodzinne


Michalina Hering
Pedagog, etnolog, nauczycielka hiszpaskiego, pasjonatka taca i piewu 

Ukoczyam Etnologii na Uniwersytecie im. Mikoaja Kopernika w Toruniu pedagogik, na specjalnoci: pedagogika opiekuczo-wychowawcza, edukacja ustawiczna.
Studiowaam równie Animacj Kultury, w ramach programu mobilnoci studentów MOST, na Uniwersytecie Warszawskim.

W lipcu, 2005 roku, wraz z grup wolontariuszy wyjechaam na wolontariat krótkoterminowy do Gwardyjska na Ukrainie. Od grudnia 2007 roku do listopada 2008 roku pracowaam w Otwartym Domu Ksidza Bosko dla chopców ulicy w Limie w Peru.
Póniej zdobywaam dowiadczenie w El Suspiro – Pracowni Artterapii i Twórczej Edukacji. Obecnie ucz jzyka hiszpaskiego w Prywatnym Gimazjum nr2 „Szkoa Marze” w Piasecznie.

Moj pasj jest ruch i taniec oraz inne formy pracy twórczej, które pogbiaj kontakt z samym sob i z innymi ludmi. W wolnym czasie podróuj, czytam ksiki, gotuj i tacz kontakt improwizacj.

W KREDCE: jestem animatorem JAMÓW muzycznych, oraz wolontariuszem na plenerach